Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a város weblapján is.

 

Adatkezelési tájékoztató a közösségi költségvetéssel összefüggő adatkezelésről

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban az I. pontban rögzített adatkezelők a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatják a regisztrálókat, javaslattevőket (a továbbiakban: Érintettek) a közösségi költségvetésben való részvétel során megvalósuló személyes adataikat érintő adatkezelésről.

 

Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy az általuk végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátják rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

 

I. Adatkezelők megnevezése, elérhetőségeik:

I.1.1. Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviselője: dr. Csőzik László polgármester

Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.-3.

Elérhetőség: onkormanyzat@erd.hu, 06-23-522-300

Honlap: www.erd.hu

 

I.2.1. Név: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Képviselője: dr. Feik Csaba jegyző

Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

Elérhetőség: jegyzo@erd.hu , 06-23-522-300

Honlap: www.erd.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Lászkáné dr. Czira Csilla

Elérhetőség: czira.csilla@erd.hu, 06-23-522-300/267

 

II. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a városi közösségi költségvetés megvalósítása, mely egy olyan program, ahol a városlakók aktívan részt vehetnek a város fejlesztésében. A lényege, hogy a lakosság javaslatokat tehet arra, hogy mire fordítsanak egy elkülönített összeget a város

költségvetéséből. A javaslattétel során kizárólag a 18. évét betöltött, Érden élő vagy tanuló magánszemély küldhet be javaslatot, mely indokolja a következő pontban megjelölt személyes adatok kezelését.

 

Ezen célból Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) Javaslattétel során: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

b) A szavazás során: az érintett neve, telefonszáma.

 

Az adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, miszerint az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

III. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Hatóság rendelkezésére

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt, figyelemmel a II. pontban rögzített adatkezelés jogalapjára. 

 

IV. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, adattovábbítás

A személyes adatok címzettje kizárólag az Adatkezelő, a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára.

 

V. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

 

VI. Az adatkezelés időtartama

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában meghatározott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve legkésőbb a kampány lezárását követő egy évig. 

 

VII.Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

VII.1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön adatait.

 

VII.2. Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje

azt, hogy az Adatkezelő

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; a Hatóság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 

VII.3. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

VII.4. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

VII.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 

VII.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelőnek nincs már szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

VII.7. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

VII.8. Tiltakozáshoz való jog

Az érintettet jelen adatkezelés során nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog, tekintettel arra, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, vagyis az érintett hozzájárulásán alapul.

 

VIII. Személyes adatok védelme

Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben

ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban és a Hivatal központi irattárában tárolja. Az adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

IX. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az I. pontban rögzített elérhetőségeken.

 

Az Info tv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.

e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefonszáma: +36 1 391-1400

fax száma: +36 1 391-1410

honlap címe: www.naih.hu

 

A hatósági bejelentés mellett az érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 23. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.